Yippee Yi Yo, Watch Me Grow, Childrens Growth Measuring Stick